Hlavní stránka O PROJEKTU

O PROJEKTU

„Centrum dětské komunikace Vratimov“

Logo CDK VratimovProjekt „CENTRUM DĚTSKÉ KOMUNIKACE“ uspěl v rámci Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Dům dětí a mládeže Vratimov tak úspěšně navázal na projekt „Centrum mediální výchovy – rozšíření zázemí zájmového vzdělávání“ - díky němuž jsme získali vybavení nábytkem a technikou.

Základní myšlenka našeho projektu vychází z článku 13 Úmluvy o právech dítěte (ratifikována Parlamentem ČR v roce 1993): „Dítě má právo na svobodu projevu; toto právo zahrnuje svobodu vyhledávat, přijímat a rozšiřovat informace a myšlenky všeho druhu, bez ohledu na hranice, ať ústně, písemně nebo tiskem, prostřednictvím umění nebo jakýmikoli jinými prostředky podle volby dítěte.“
Proto je smyslem projektu  vybavit žáky základní úrovní tzv. mediální gramotnosti. To znamená, že Centrum dětské komunikace nabízí především poznatky týkající se mediální komunikace - děti tu mají nezaměnitelnou možnost vyjádřit svůj názor na dění ve svém bezprostředním okolí a šířeji i regionu, pojmenovávat skutečnost a prostřednictvím médií o svých zjištěních a postřezích komunikovat s ostatními. Neméně důležité je, aby se také učily společně s dalšími nést za výsledek své činnosti odpovědnost.
Samozřejmou součástí praktických lekcí, které v rámci našeho projektu uskutečňujeme, je tedy i tvorba mediálních sdělení (ať už jsou to zprávy v podobě písemné, ústní či obrazové) a práce v realizačním týmu.
Jmenujme alespoň některé z oblastí, kterým se budeme v průběhu celého projektu věnovat:
  • Jak média vznikala, kdy došlo k jejich největšímu rozvoji. Mediální komunikace. Jaká jsou média v moderní době, jak fungují a kdo je financuje. Veřejnoprávní média vs. komerční média;
  • Role médií v současnosti, vytváření mediálního obrazu a vliv médií na jedince a společnost;
  • Mediální výchova mladých lidí;
  • Internet jako alternativní médium - jak si vytvořit vlastní alternativní médium a informovat o vlastních aktivitách, využívaní sociálních sítí;
  • Negativní vliv médií, ochrana osobních údajů, ochrana dětí a mládeže před riziky spojenými s využíváním internetu.
Náš projekt se v dopoledních hodinách věnuje partnerským školám, jmenovitě: ZŠ Masarykovo náměstí Vratimov, ZŠ Datyňská Vratimov, ZŠ Řepiště, ZŠ Paskov, pro které metodici a odborníci jednotlivých oblastí připravují program pod názvem Mediální dny (MD). Jde o zvláštní druh výuky podporující průřezové téma Mediální výchova (MV) v rámci Rámcového vzdělávacího programu (RVP), kdy se žáci učí praktickými ukázkami nejen ovládat mediální techniku, ale také si osvojovat komunikační dovednosti.
Další formou práce v Centru dětské komunikace Vratimov jsou a budou workshopy: Jak se dělá film - i animovaný, Jak se dělají noviny, rozhlas a televize, Jak se dělá kniha a podobně. V nich se budou děti mimo jiné setkávat se zajímavými i populárními osobnostmi.
V odpoledních hodinách se potom věnujeme nově vzniklým zájmovým útvarům (ZÚ). I jejich náplní je naučit děti ovládat získanou techniku - pracovat s obrazem, s digitální fotografií, umět písemnou formou vyjádřit svůj prožitek, získat představu o fungování tradičních i nových médií, spolupracovat v týmu, osvojit si kulturní i společenské dovednosti. Na rozdíl od mediálních dnů jde o mnohem intenzivnější činnost.

Aktualizováno (Čtvrtek, 24 Listopad 2011 15:29)

 
Banner
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
DSC03540.JPG
Banner